PreAct BV

Postbus 41
5900 AA Venlo
Telefoon 077- 3201760
Mobiel 06 – 21981547
E-mail

Milieu, energie en water

Dienstverlening milieu

De manier waarop bedrijven met milieu te maken hebben is onder te
verdelen in:

 • beheersen en minimaliseren van emissies ( bodem, lucht, water, geluid )
 • voldoen aan wet- en regelgeving en branche afspraken

Milieu aspecten zijn dan ook in toenemende mate een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van iedere onderneming en organisatie. Het is een randvoorwaarde waarbinnen ieder bedrijf en iedere instelling moet opereren.

Bij het bevoegde gezag ligt de taak om deze randvoorwaarden vorm te geven en te handhaven in de vorm van vergunningverlening en handhaving. Onze deskundigen ondersteunen bedrijven op het gebied van milieu door advisering met betrekking tot :

 • vergunning en wettelijke procedures ( Wm,Wvo, GWW, Wbb, Wgh )
 • milieu-, kwaliteit en energiezorgsystemen
 • nul metingen en audits
 • bedrijfsmilieuplannen ( BMP )
 • milieu jaarverslagen ( MJV )
 • afvalplannen
 • analyse in het kader van de Nederlandse richtlijn bodembescherming

Dienstverlening energie en stoom

Binnen de Nederlandse industrie is de laatste jaren al een substantiële energiebesparing bereikt. Verdere energiebesparing blijft echter een continu aandachtspunt.

Zowel kostenbesparing alsook realisatie van met de overheid overeengekomen doelstellingen ten aanzien van energiebesparing kunnen de aanleiding zijn voor aanvullende maatregelen door bedrijven. Onze adviseurs ondersteunen o.a. op:

 • doorlichting van productieprocessen op energie- en kostenbesparing
 • energiebesparingonderzoek voor milieu vergunningen
 • energiebesparingplan ( EBP ) voor meerjaren afspraak energie-efficiency
 • energie-efficiency plan ( EEP ) voor het convenant BEE
 • energiezorg- en management en technisch energie advies
 • ondersteuning ( duurzame ) energievoorzieningen en inkoop
 • ondersteuning bij CO2 en NOX strategie en emissiehandel

Op het gebied van stoom beschikken wij over gespecialiseerde kennis :

 • inspecties van stoom en condensaat systemen
 • troubleshooting
 • opleidingen en studies
 • projectmanagement

Dienstverlening water

Net als energiebesparing verdient ook waterbesparing aandacht in de industrie. Waterbesparing wordt ondermeer gerealiseerd door hergebruik en het toepassen van nieuwe technologieën. Waterbesparing resulteert in een directe kostenbesparing.

 • doorlichting van productieprocessen op water- en kostenbesparing
 • opstellen van waterbesparingplannen
 • vergunning aanvraag of revisie van Wvo vergunningen
 • Wvo tariefonderhandelingen
 • Optimalisatie CIP processen

Meer informatie over onze milieu, energie en wateradvisering ? Bel naar 077 – 3201760 of stuur uw e-mail naar info@preact.nl voor een vrijblijvende offerte of adviesgesprek. Onze medewerkers zijn u graag van dienst.

Downloads

arbo-balans 2006

arbo-balans 2005

arbo-balans 2004

arbo-balans 2003

arbo-balans 2002

beroepsziekten 2007