PreAct BV

Postbus 41
5900 AA Venlo
Telefoon 077- 3201760
Mobiel 06 – 21981547
E-mail

WIA

Wanneer sprake is van blijvende arbeidongeschiktheid voor het eigen werk zoals verricht door objectiveerbaar ziekte en/of gebrek krijgen werkgever en werknemer te maken met de WIA wet- en regelgeving.

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is de opvolger van de WAO. De wettelijke loondoorbetalingperiode van 2 jaar wordt dan ook wel eens de wachttijd van de WIA genoemd.

In een beperkt aantal gevallen duurt de wachttijd WIA korter dan twee jaar (zie ook: verkorte wachttijd WIA en AMBER regeling). Maar de wachttijd kan ook langer duren. Wanneer UWV de inspanningen om te komen tot een optimaal reïntegratie resultaat als onvoldoende beoordeeld, kan de wachttijd WIA met maximaal 1 jaar worden verlengd.

UWV verwacht van werkgever én werknemer gedurende de loondoorbetalingperiode een inspanningsverplichting om  te komen tot een optimaal reïntegratie resultaat binnen de eigen onderneming of bij een andere werkgever wanneer sprake is van ongeschiktheid voor het eigen werk.

In de wet verbetering Poortwachter staan een aantal minimaal te nemen stappen benoemd om te komen tot een optimaal reïntegratie resultaat. UWV toetst bij een WIA beoordeling alle genomen stappen én het feitelijke reïntegratie resultaat aan de hand van door werkgever en werknemer aan te leveren rapportages:

  • probleemanalyse en advies plan van aanpak
  • plan van aanpak reïntegratie
  • periodieke evaluaties (tenminste per 6 weken)
  • eventuele bijstellingen plan van aanpak reïntegratie
  • eerstejaarsevaluatie plan van aanpak
  • eindevaluatie plan van aanpak
  • medische informatie WIA *
  • actueel oordeel Arbo-dienst

* Werknemers ontvangen deze rapportage via de bedrijfsarts.

Werkgever meldt het verzuim van de arbeidongeschikte werknemer voor de 42e verzuimweek. UWV informeert werkgever en werknemer kort na ontvangst van deze melding over rechten en plichten bij langer durend verzuim:

Download de UWV brochure werknemer rechten en plichten bij langer durend verzuim.
Download de UWV brochure werkgever rechten en plichten bij langer durend verzuim.

Na ontvangst en acceptatie van alle stukken ontvangt de werknemer doorgaans een uitnodiging voor het spreekuur van de verzekeringsarts UWV. Deze stelt vast wat iemand niet meer (en dus ook wel nog) kan en legt één en ander vast in een FML lijst.

Aan de hand hiervan onderzoekt een arbeidsdeskundige UWV de rest verdienmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Is er sprake van een theoretisch loonverlies van < 35% ten opzichte van eigen functie voor aanvang van het verzuim, dan komt de WIA niet tot uitkering.

Is het loonverlies > 35% en is de werknemer niet volledig arbeidongeschikt, dan krijgt de werknemer een partiele WIA uitkering tussen de 35% en 80% vanuit de WGA deelregeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidgeschikten.

Bij volledige arbeidongeschiktheid volgt een 80/100% WIA uitkering. Deze kan worden toegekend vanuit de eerder genoemde WGA regeling. UWV houdt rekening met een verbetering op termijn, een herbeoordeling volgt en de hoogte van de uitkering is 70%.

De volledige WIA kan ook worden toegekend vanuit de IVA regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. UWV gaat dan uit van volledige en duurzame arbeidongeschiktheid, er volgt geen herkeuring en de hoogte van de uitkering is 75%.

Download de brochure op gesprek bij UWV.
Download de brochure WIA brochure UWV.
Download de brochure subsidies UWV.

Verkorte wachttijd WIA

Normaal gesproken kan men een WIA uitkering krijgen na twee jaar ziekte. Wanneer een werknemer echter tenminste 13 weken arbeidongeschikt is en het er niet naar uit ziet dat de werknemer niet herstelt (en volledig arbeidongeschikt blijft) kan men eerder een WIA uitkering krijgen.

Daarvoor dient men het formulier ‘aanvraag WIA met verkorte wachttijd’ in te sturen naar het regionale UWV kantoor. Na ontvangst van de aanvraag laat UWV u binnen 10 weken weten (indien alle stukken compleet zijn) of de werknemer de WIA uitkering kan krijgen.

Wanneer een werknemer langer dan 68 weken arbeidongeschikt is, wordt de aanvraag behandeld als een reguliere aanvraag voor een WIA uitkering. In dat geval is er sprake van een wachttijd van 104 weken.

Let wel: er moet sprake zijn van volledige én duurzame ongeschiktheid tot werken. De bedrijfsarts dient één en ander te bevestigen middels de ‘verklaring bedrijfsarts’, bij voorkeur met een schrijven van een behandeld specialist als bijlage.

Verlengde wachttijd WIA

Wanneer UWV de inspanningen van werkgever én werknemer om te komen tot een optimaal reïntegratie resultaat als onvoldoende beoordeeld, kan een boete worden opgelegd in de vorm van loondoorbetaling gedurende maximaal 1 jaar.

 

Downloads

UWV brochure werknemer

UWV brochure werkgever

op gesprek bij UWV

WIA brochure UWV

subsidies UWV