PreAct BV

Postbus 41
5900 AA Venlo
Telefoon 077- 3201760
Mobiel 06 – 21981547
E-mail

Vangnet regeling, AMBER en WAZO

In een aantal situaties neemt UWV de loondoorbetaling van medewerkers over of neemt UWV de loondoorbetaling van ex-medewerkers over. De meest actuele informatie over wet en regelgeving treft u altijd aan op www.uwv.nl  

Vangnet regeling

Met de vangnet regeling wordt bedoeld dat een werkgever de directe loonkosten van een werknemer bij verzuim onder bepaalde condities via UWV ontvangt. Vangnet is een toepassing van de Ziektewet.

Een werknemer komt in de navolgende situaties in aanmerking voor vangnet:

  • een tijdelijk contract loopt af tijdens verzuim
  • een vrouw verzuimd als gevolg van zwangerschap en/of bevalling
  • verzuim als gevolg van orgaandonatie
  • verzuim van arbeidsgehandicapten / medewerkers met SFB status

De vangnet regeling is eveneens van toepassing voor:

  • oproepkrachten en/of uitzendkrachten die verzuimen
  • mensen met een WW uitkering die verzuimen

Het toekennen van een Ziektewet uitkering is aan regels gebonden. Zo dient u een vangnetsituatie binnen 4 werkdagen na aanvang van het verzuim en voor afloop van het dienstverband te melden bij UWV door middel van het daartoe bestemde UWV aanvraagformulier.

Het UWV zal een claimbeoordeling uitvoeren en na toekenning verdere begeleiding, reïntegratie en betaling starten. Voor herstelmelden geldt dat UWV uiterlijk 4 dagen na werkhervatting in kennis gesteld dient te worden.

Download de UWV vangnet brochure.
Download het UWV aanvraagformulier Ziektewet ( vangnet ).

Amber regeling

Wanneer een werknemer zijn werk wegens arbeidongeschiktheid heeft moeten staken, heeft hij/zij normaal gesproken na 104 weken (de wettelijke loondoorbetaling termijn) recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

In een aantal situaties bestaat eerder recht op ( verhoging van ) een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De werkgever mag een verhoogde of vervroegd toegekende WAO, WAZ of WAJONG uitkering in mindering brengen op het loon.

Download het UWV aanvraagformulier Amber.

WAZO wet arbeid en zorg

Als een werkneemster zwanger is, heeft zij recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Gedurende de duur van het verlof kunnen werkgever en werknemer een uitkering aanvragen op grond van de Wet Arbeid en Zorg WAZO.

Niet alleen bij zwangerschap en bevalling, maar ook als de werknemer ( man / vrouw ) een kind adopteert of in pleegzorg neemt  ( een pleegkind ) kan een uitkering op grond van de Wet Arbeid en Zorg WAZO worden aangevraagd.

Download de PreAct brochure WAZO.
Download de UWV brochure WAZO.
Download het UWV aanvraagformulier WAZO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat via telefoon 077 – 3201760 of via e-mail info@preact.nl

Ten behoeve van PreAct relaties kunnen wij genoemde UWV formulieren (grotendeels ingevuld) digitaal aanleveren. 

Downloads

aanvraagformulieren:

aanvraag ZW

aanvraag Amber

aanvraag WAZO

 

brochures:

brochure vangnet

brochure WAZO

brochure PreAct