PreAct BV

Postbus 41
5900 AA Venlo
Telefoon 077- 3201760
Mobiel 06 – 21981547
E-mail

Wet Verbetering Poortwachter

Wanneer sprake is van verzuim is de werkgever doorgaans gehouden tot loondoorbetaling gedurende een periode van twee jaar op basis van de Wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte (01-01-2004).

In een aantal gevallen neemt UWV de loondoorbetalingverplichting direct of versneld over (vangnet regeling, WAZO verlof, Amber toepassingen of einde arbeidsleven) of kunnen kosten worden verhaald op derden (regres).

De Wet Verbetering Poortwachter regelt de minimaal te nemen processtappen door werkgever én werknemer om samen te komen tot een goed reïntegratie
resultaat gedurende de wettelijk vastgestelde loondoorbetalingperiode.

In een drietal situaties zal UWV uw reïntegratie inspanningen formeel toetsen:

 • bij een beoordeling in het kader van de WIA
 • bij een door werkgever / werknemer aangevraagd deskundigenoordeel
 • bij uitdiensttreding van een werknemer tijdens verzuim

Toetsing door UWV zal onder andere plaats vinden op basis van de schriftelijke verslaglegging van activiteiten door werkgever én werknemer en aan de hand van de in de praktijk behaalde resultaten.
Werkgevers dienen bij langer durend verzuim een zogenoemd reïntegratiedossier aan te leggen, werknemers een zogenoemd reïntegratie verslag. Het reïntegratie dossier bestaat uit de volgende componenten:

 • probleemanalyse en advies plan van aanpak reïntegratie
 • plan van aanpak reïntegratie
 • periodieke evaluaties
 • eventuele bijstelling van het plan van aanpak reïntegratie
 • eerstejaars evaluatie plan van aanpak
 • eindevaluatie plan van aanpak
 • actueel oordeel Arbo-dienst
 • medische informatie t.b.v. WIA toets

Indien uw inspanningen als werkgever als onvoldoende worden beoordeeld, kan UWV sanctioneren in de vorm van een verlenging van de loondoorbetalingplicht met  maximaal 1 jaar bij onvoldoende reïntegratie inspanning.

Indien uw inspanningen als werknemer als onvoldoende worden beoordeeld, kan UWV sanctioneren in de vorm van een korting op of opschorten van de uitkering bij onvoldoende reïntegratie inspanning.

Een beschrijving van het Poortwachter proces kunt u downloaden, evenals de betreffende UWV formulieren. Tevens treft u de UWV voorlichtingsformulieren hoe te handelen bij langer durend verzuim (versie werkgever / werknemer) aan.

PreAct klanten krijgen de (concept) rapportages tijdig en digitaal aangeleverd, via onze facultatieve dienst webportaal kunt u bovendien Poortwachter processtappen in tijd volgen ten behoeve van uw casemanagement.

Downloads

reïntegratiedossier:

poortwachter proces

 

probleemanalyse

plan van aanpak

bijstelling

1e jaar evaluatie

eindevaluatie

actueel oordeel

medische informatie

 

uwv folders:

werkgever info

werknemer info