PreAct BV

Postbus 41
5900 AA Venlo
Telefoon 077- 3201760
Mobiel 06 – 21981547
E-mail

Nieuwsberichten

Op deze pagina treft u een selectie van nieuwsberichten uit de diverse media aan. Onderwerpen zijn nieuwsberichten over reïntegratie, health checks, leefstijl en arbeidsomstandigheden.

De nieuwsberichten en de daarin geuite meningen vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van PreAct. Het betreft nadrukkelijk een willekeurige selectie uit de media.

Verder treft u als download de Arbo-balans aan, een jaarlijkse publicatie vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin trends en ontwikkeling m.b.t. verzuim en arbeidsomstandigheden staan.05 / 2008 zieke werknemers moeten uren inhalen

05 / 2008 zieke werknemers moeten uren inhalen


Werknemers die verzuimen moeten de verloren gegane uren inhalen. Dat stelt Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland op Zibb. “Een ondernemer krijgt toch ook niet betaald als hij of zij de afspraken niet nakomt? Waarom een werknemer dan wel?”

Hermans meent dat de arbeidsverhoudingen in Nederland grondig moeten en zullen veranderen. “Als werkgever en werknemer een arbeidscontract van 1.800 uur per jaar afspreken en iemand komt maar 1.600 uur, dan is het toch niet meer dan logisch dat die uren worden ingehaald?”

Zelf betalen
Eerder al pleitte Hermans ervoor om werknemers na zes weken zelf de kosten te laten dragen van ziekteverzuim buiten de schuld van de ondernemer. Werknemers zouden zich moeten verzekeren tegen verzuim door bijvoorbeeld sportblessures, roekeloos rijgedrag of plastisch chirurgische ingrepen zonder een medische noodzaak. Ook wil de MKB voorman dat de premie voor de zorgverzekering net als de pensioenpremie onderdeel wordt van onderhandelingen over secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bron: Managers online

05 / 2008 uren terugdraaien bij ziekte not done

05 / 2008 uren terugdraaien bij ziekte not done


Ziekte van een werknemer kan met zich meebrengen dat de werkgever niet mag tornen aan het aantal arbeidsuren, zo heeft de kantonrechter in Maastricht onlangs bepaald. Een werkgever die het aantal arbeidsuren van een chronisch zieke werkneemster met meer dan de helft wilde terugdraaien, werd door de rechter teruggefloten.

Een medewerkster die vanaf 2003 bij een organisatie in dienst was, kreeg met behulp van een aantal tijdelijke contracten een steeds hoger aantal arbeidsuren. Uiteindelijk - in januari 2006 - was haar urenaantal 22 uur en 15 minuten per week. Op 26 juli 2006 werd ze getroffen door een hersenstaminfarct. Haar werkgever wilde vervolgens de tijdelijke ophoging van haar uren laten vervallen tot slechts 10 uur en 45 minuten per week. Dit ondanks het feit dat de cao de werkgever de mogelijkheid bood om de werkneemster vanwege haar chronische ziekte tegemoet te komen bij de inkomensachteruitgang. De werkgever liet weten dat het aantal uren sowieso zou zijn teruggedraaid. De rechter wees op het gebrek aan motivering en vond de handelwijze van de werkgever blijk geven van slecht werkgeverschap. Mocht u het aantal uren van een zieke werknemer willen verminderen, dan dient u hiervoor dus een goede motivering aan te dragen.

Bron: Arbo Rendement

05 / 2008 omzet Arbo-diensten daalt opnieuw

05 / 2008 omzet Arbo-diensten daalt opnieuw


In 2007 is de omzet van de gezamenlijke Arbodiensten wederom gedaald.

Dat blijkt uit de Arbodiensten Monitor 2008, een onderzoek onder 2000 werkgevers uitgevoerd door MarketConcern.

Privatisering
Zetten de arbodiensten in 2006 nog 781 miljoen euro om, in 2007 was dat gedaald tot 750 miljoen euro. Daarmee zijn de gevolgen van de privatisering in de arbomarkt nog steeds voelbaar. Op bedrijfsniveau betekenen de cijfers dat 62 procent van de bedrijven hun budget voor arbeidsomstandigheden stabiliseert, 17 procent van plan is om meer uit te geven, terwijl slechts 9 procent zegt het dit jaar verder te willen verlagen.

Bron: P&O Actueel

05 / 2008 uitgeputte werknemers

05 / 2008 uitgeputte werknemers


12% van de Nederlandse werknemers weet niet of ze door mentale of fysieke belasting het werk de komende jaren nog wel vol kan houden.

De Nederlander voelt zich behoorlijk fit: 80% van de werknemers tevreden tot zeer tevreden met de eigen gezondheid. Ook heeft bijna de helft zich het laatste jaar niet ziek gemeld. Dit blijkt uit vragen aan een panel van werknemers in opdracht van het Breed Platform Verzekerden en Werk en Boaborea.

Toch vindt een groot deel van alle ondervraagden het werk mentaal of fysiek belastend. Regelmatige vakantie vindt men nodig om goed te blijven functioneren. Verder hebben reorganisaties, relatieproblemen in de privé-sfeer, problemen met kinderen en de combinatie van spanningen in de privé-situatie en de drukte op het werk invloed op werk en verzuim. Problemen worden opgelost met steun van de huisarts, collega's of familie.

Werkgevers- en werknemersorganisaties zetten vaak samen met zorgverzekeraars en arbodienstverleners gezondheidsprogramma's op, juist ter voorkoming van mentale of fysieke problemen. Maar bij de werknemer op de werkvloer is dat veelal niet bekend. De meeste werknemers komen daar pas mee in aanraking als sprake is van ziekteverzuim. In bedrijven zou gezondheidsbeleving van werknemers daarom hoger op de agenda moeten komen.
Bron: Arbo online

05 / 2008 baas wijst op ongezond gedrag

05 / 2008 baas wijst op ongezond gedrag


Werkgevers zien het als hun taak om werknemers aan te spreken op ongezond gedrag. Door hen te wijzen op de gezondheidsrisico's van bijvoorbeeld roken en vet eten, willen ze toekomstig ziekteverzuim voorkomen.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van bureau Marketconcern over het arbobeleid van bedrijven. In dat onderzoek zegt 56% van de werkgevers het als taak te zien om het ongezond gedrag van werknemers aan de kaak te stellen. Omdat deze vraag in eerdere onderzoeken niet is gesteld, is niet duidelijk of sprake is van een trendbreuk.

Directeur Erik Visser van Marketconcern spreekt wel van een omslag. 'Het hangt nu in de lucht. De discussie was heel lang of je dit wel kunt of moet doen. Dat is nu een gepasseerd station.' Tijdens kwalitatieve onderzoeken hoorde Visser al enkele keren dat werkgevers iets willen doen aan de levensstijl van met name het oudere personeel.

Een derde van de bedrijven houdt zich nu al bezig met de 'vitaliteit' van werknemers, zoals het inzetbaar houden van personeel wordt genoemd. Ze bieden bijvoorbeeld bedrijfsfitness, RSI-preventieprogramma's of bedrijfsfysiotherapie aan.

Voor arbodiensten is preventie mogelijk een nieuwe markt. Die hebben ze nodig ook, omdat de traditionele taken, zoals verzuimcontrole van ziek personeel en advisering over arbobeleid, afnemen. Dat komt door een dalend ziekteverzuim en doordat bedrijven sinds enkele jaren niet meer verplicht zijn een contract te sluiten met een arbodienst.

Sinds het afschaffen van de verplichte arbodienst hebben arbobedrijven hun gezamenlijke omzet met 25% zien teruglopen tot euro 730 mln vorig jaar, blijkt uit het onderzoek. De daling is in 2007 minder dan in eerdere jaren.

Visser voorspelt dat arbodiensten allianties zoeken met andere partijen om een verschuiving van traditionele taken richting preventie aan te kunnen.

Bron: Het Financieele Dagblad

04 / 2008 grens aan investering arbeidongeschiktheid

04 / 2008 grens aan investering arbeidongeschiktheid


Als een werknemer door een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt raakt, is de werkgever verplicht zich flink in te spannen om de onfortuinlijke werknemer weer passend werk te laten doen. Toch heeft deze inspanning zijn grenzen, zo blijkt uit een uitspraak van het Hof in Den Haag.

Een vrouwelijke distributiemedewerkster was door een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt geraakt. Een jaar later, toen ze weer hersteld was, achtte de Arbodienst een administratieve functie bij het Bedrijfsbureau passend werk voor haar. Hiervoor moest de vrouw wel twee tot drie jaar scholing volgen, waarbij ze onder begeleiding haar taken moest uitvoeren. De werkgever was tot deze investering niet bereid; de werkneemster eiste voor de rechter dat ze de functie kon vervullen en dat haar loon werd doorbetaald. Volgens de kantonrechter diende de werkgever alle mogelijke moeite te doen om de werkneemster van dienst te zijn bij het kwalificeren voor de functie. Het Hof was het hiermee oneens. De mbo-functie was voor de vrouw, die een lbo-opleiding had, niet passend. Het CWI kan het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer beëindigen als het niet redelijkerwijs mogelijk is om hem binnen 26 weken door scholing in een aangepaste functie te herplaatsen. Factoren die daarbij een rol spelen zijn onder meer de kosten van de opleiding, de omvang en financiële positie van het bedrijf, de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid, de duur van het dienstverband en de leeftijd van betrokkene. Elk geval zal dus individueel beoordeeld moeten worden.

Bron: Arbo Rendement

04 / 2008 overgewicht leidt tot extra ziekteverzuim

04 / 2008 overgewicht leidt tot extra ziekteverzuim


Ziekteverzuim door te zware werknemers kost jaarlijks euro 600 mln. Daarvan komt het grootste gedeelte voor rekening van mensen die lijden aan ernstig overgewicht (ruim euro 400 mln).

Dat blijkt uit cijfers die minister Ab Klink (Volksgezondheid), Paul Rosenmöller (voorzitter convenant overgewicht) en Johan Polder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op een rijtje hebben gezet voor een artikel in het economenvakblad ESB. Het RIVM berekende eerder al dat overgewicht jaarlijks euro 1,2 mrd aan medische kosten oplevert.

Bron: Het Financieele Dagblad

04 / 2008 verzuim afhankelijk van reismiddel en reisduur

04 / 2008 verzuim afhankelijk van reismiddel en reisduur


Zowel het vervoermiddel waarmee forensen naar hun werk komen, als de totale reisduur zijn van invloed op het ziekteverzuim van werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van Fortis-bedrijfsarts Paul Koenders.

Uit het onderzoek dat Koenders uitvoerde onder werknemers van de bank bleek dat mensen die naar hun werk kunnen lopen het minst vaak ziek zijn (2,2%) gevolgd door fietsers (2,6%). Mensen die met de auto (2,9%) en met het openbaar vervoer (3,4%) reizen, verzuimen meer.

Lange reistijd, meer verzuim
Belangrijkste conclusie is dat naarmate de reistijd langer is, zowel het verzuimpercentage als het gemiddeld aantal verzuimmeldingen stijgt. Het verzuim van medewerkers die meer dan een uur kwijt zijn om op het werk te komen, ligt na correctie voor leeftijd, geslacht en opleidingsniveau 0,8 procentpunt hoger dan van medewerkers die binnen een half uur op het werk zijn. Omdat wandelaars en fietsers gemiddeld het kortst doen over hun woon-werkverkeer, hangen reistijd en vervoermiddel met elkaar samen.

Combinatie
De beste verklaring ligt uiteindelijk in een combinatie van vervoermiddel en reisduur. Het verzuimpercentage ligt het hoogst bij OV-reizigers die meer dan een uur moeten reizen (3,8%) en bij fietsers die langer dan een half uur onderweg zijn (3,7%). Bij autorijders heeft de lengte van de reistijd (gek genoeg) geen enkele invloed op het verzuim.

Bron: P&O Actueel

04 / 2008 ongevallen hef- en magazijntrucks

04 / 2008 ongevallen hef- en magazijntrucks


De Arbeidsinspectie telde in 2007 in totaal 193 ongevallen met hef- en magazijntrucks. Dat zijn er elf meer dan het jaar daarvoor. Het aantal doden bleef gelijk met vier.

Binnen de top-10 van ongevalstypen is dezelfde top-4 te zien. Daarnaast valt vooral de stijging op van het duikelen van het laadperron of laadklep. Het onvoldoende kijken bij het achteruitrijden blijft de hoofdoorzaak van het enorme aantal ongelukken met hef- en magazijntrucks. Opvallende is de stijging van het aantal beknellingen. Veel vingers, enkels en voeten zijn blijvend verminkt door aanrijdingen, verschuivende lading of buitenboord gehouden ledenmaten.

Ook gestegen is het aantal valpartijen vanaf de laadklep of laadperron. De vrachtauto vertrekt in de meeste gevallen te vroeg of staat onvoldoende geremd bij het parkeren. Het aantal gevallen van vallende lading, vanuit de stelling of van de vork, is eveneens toegenomen. Daarentegen vielen minder mensen van een geheven vork, pallet of box.

Bij de vier dodelijk getroffen slachtoffers is er eenmaal sprake van het kantelen van de heftruck als gevolg van het rijden met te hoog geheven last. Eenmaal is, na aanrijding, een lading uit de stelling gevallen en tweemaal is er sprake van beknelling tussen truck en last.
Bron: Arbo online

04 / 2008 reïntegratie plicht stopt niet na 104 weken

04 / 2008 reïntegratie plicht stopt niet na 104 weken


Geen enkele rechtsregel ontslaat de werkgever van de verplichting om zich na een periode van 104 weken in te spannen voor reïntegratie. Dit heeft de Amsterdamse kantonrechter onlangs bepaald. De werkgever die deze vergissing maakte kwam nog enigszins met de schrik vrij, want in zijn geval stond alleen de loondoorbetaling ter discussie. Ook had hij inmiddels een ontslagvergunning van het CWI op zak.

Een werkneemster was sinds 26 april 2004 arbeidsongeschikt. Zij werkte niet mee aan haar re-integratie, waarop haar werkgever in maart 2006 de loonbetaling opschortte. Op 15 juni verklaarde zij zich alsnog bereid passend werk te verrichten. De werkgever hervatte de loonbetaling niet. Nadat de werkneemster met toestemming van het CWI per 1 november was ontslagen, eiste ze loondoorbetaling over de periode 15 juni tot 1 november. Haar werkgever spande hierop een bodemprocedure aan; volgens hem had de voorzieningenrechter ten onrechte miskend dat een werkgever zich slechts 104 weken voor re-integratie hoeft in te spannen. Die periode was volgens hem op 26 april 2006 voorbij. Op dit punt kreeg de werkgever ongelijk. Er bestaat geen rechtsregel op grond waarvan de re-integratieverplichtingen van de werkgever tot slechts 104 weken zijn beperkt. Deze verplichting bestaat zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, aldus de kantonrechter. Bij de loondoorbetalingverplichting is de termijn van 104 weken wel van belang. Wettelijk gezien eindigt de verplichting om tijdens ziekte het loon door te betalen in beginsel na 104 weken. Na 26 april kon de werkneemster dus geen aanspraak op loon meer maken.

Bron: Arbo Rendement

03 / 2008 opnieuw hoger verzuim gezondheidszorg

03 / 2008 opnieuw hoger verzuim gezondheidszorg


Het ziekteverzuim binnen de gezondheidszorg lijkt voor het eerst sinds 2000 weer te stijgen. Als de trend doorzet, kan de stijging dit jaar ruim euro 97 mln extra kosten. Die conclusie heeft Vernet, het bedrijf dat het verzuim van het gros van alle werknemers in de zorg registreert, donderdag getrokken bij de presentatie van nieuwe cijfers. Het gaat met name om langdurig verzuim. Volgens een woordvoerder scoort thuiszorg het hoogst op langdurige ziekte. Eind 2006 lag het verzuim binnen de zorg gemiddeld op 5,6%. Een jaar later was dat gestegen tot 5,9%.

Bron: Het Financieele Dagblad

03 / 2008 MKB wil korten op vergoeding ziekteverzuim

03 / 2008 MKB wil korten op vergoeding ziekteverzuim


Ondernemers willen af van de plicht om loon door te betalen van werknemers die buiten de schuld van het bedrijf meer dan zes weken ziek zijn. VNO-NCW steunt dit idee van MKB-Nederland, maar de vakcentrales willen er niets van weten.

MKB-Nederland vindt dat werknemers zelf moeten opdraaien voor de kosten van langdurig verzuim door bijvoorbeeld sportblessures. De brancheorganisatie voor het midden-en kleinbedrijf heeft een lijst opgesteld met situaties waarin duidelijk wordt aangegeven bij wie de verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim ligt.

Zo willen de werkgevers bijvoorbeeld niet betalen voor verzuim door sport-en vakantieblessures, roekeloos rijgedrag en plastisch chirurgische ingrepen zonder een medische noodzaak. Ook alcohol- en drugsgebruik staan op het lijstje. Werknemers zouden zich moeten kunnen verzekeren tegen het risico van ziekteverzuim dat hierdoor wordt veroorzaakt.

Practische problemen

VNO-NCW steunt het idee van MKB-Nederland, maar de vakcentrales zijn faliekant tegen. 'Een reactionair voorstel, dat bovendien veel praktische problemen zou opleveren, vindt FNV-bestuurder Leo Hartveld. Het bevreemdt hem dat MKB ook sportblessures noemt. 'Het beleid is er juist op gericht mensen meer te laten sporten. Wat wil MKB nu eigenlijk'?

Ook zijn CNV-collega Rienk van Splunder reageert volstrekt afwijzend. 'De afgelopen decennia is een aantal keren gediscussieerd over een dergelijk onderscheid en dat is steeds afgewezen'.

Twee jaar doorbetalen

Het afgelopen jaar meldden zich 1,6 miljoen mensen ziek als gevolg van een sportblessure, botbreuk bij de wintersport of een huishoudelijk ongeluk. In een gemiddeld mkb-bedrijf van zeven medewerkers betekent dit een uitval van twee werknemers, aldus de organisatie. De werkgever is verplicht bij uitval van een werknemer het loon twee jaar lang door te betalen.
Bron: Het Financieele Dagblad

03 / 2008 goed gezondheidsmanagement loont

03 / 2008 goed gezondheidsmanagement loont


Bedrijven met een goed geïmplementeerd gezondheidsmanagement bedenken in vrijwel alle gevallen preventieve oplossingen waardoor langdurig zieke mensen in dienst blijven en snel reïntegreren. Dat concludeert TNO op basis van een onderzoek onder 24 bedrijven.

TNO deed het onderzoek in samenwerking met het Werkgeversforum Kroon op het Werk. Alle onderzochte bedrijven hebben een goed werkend gezondheidsmanagement. Het blijkt dat een succesvolle aanpak op bedrijfsniveau meer kans van slagen heeft wanneer de organisatie niet focust op ziekteverzuim maar op gezondheid, preventie en optimale inzetbaarheid. Uiteraard vergt het wel de nodige investeringen: 'de kost gaat voor de baat uit'.
De moeilijkst herplaatsbare mensen zijn de lager opgeleide werknemers met forse (fysieke) beperkingen. Om dit te verbeteren is een effectiever opleiding- en loopbaanbeleid nodig. De deelnemers zien hier een rol weggelegd voor de O&O fondsen (opleidingsfondsen).
De meeste onderzochte bedrijven vinden het onrechtvaardig dat zij financieel risico dragen wanneer zij moeilijk plaatsbare werknemers van een ander bedrijf overnemen. Maar wanneer deze bedrijven zo'n werknemer via een WIA keuring een uitkeringstraject in laten gaan en hem vervolgens weer aannemen, worden ze door de overheid financieel gecompenseerd via de No-risk regeling.

Bron: Gids voor Personeelsmanagement

03 / 2008 afdeling P&O te onzichtbaar

03 / 2008 afdeling P&O te onzichtbaar


Een op de drie werknemers vindt de afdeling P&O van zijn werkgever te onzichtbaar. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd onder ruim 1000 Nederlandse werknemers. Het onderzoek is voor P&Oactueel uitgevoerd door opiniepeiler Maurice de Hond.

Mannen (35 procent) zijn net iets kritischer dan vrouwen (30 procent). Ook leeftijd speelt een rol. Met het klimmen der jaren worden werknemers kritischer op de zichtbaarheid van de P&O-afdeling. De grootste groep criticasters bevindt zich in de leeftijdscategorie 50 jaar en ouder.

Volgens Peter Kroeze, hoofd P&O bij TriviumMeulenbeltZorg, is vooral de verzakelijking in non-profit en profitsector debet aan deze ontwikkeling. ‘Door de groei en verzakelijking van organisaties wordt de HRM-afdeling naar verhouding kleiner. Dit komt doordat de administratieve processen steeds efficiënter verlopen door verbeterde technologie, waardoor de HRM-afdeling met minder personeel kan werken.’

Kroeze stelt dat ook de rol van P&O’ers steeds professioneler wordt en verschuift richting het management. ‘De personeelsfunctionaris zit tegenwoordig minder bij bijvoorbeeld ziekteverzuimgesprekken. Hij wordt meer en meer iemand die de HRM-instrumenten in een organisatie voorbereidt en het management op een beleidsmatige manier adviseert. Ook ziet de moderne HRM-professional erop toe of het HRM-beleid en HRM-instrumentarium meerwaarde genereren voor de organisatie.’

Volgens Kroeze is het belangrijk dat de P&O’er voor medewerkers wel zichtbaar blijft. ‘Dat heeft te maken met verwachtingspatronen. Veel oudere medewerkers zijn ermee opgegroeid dat je met problemen naar de P&O-functionaris loopt.’

Bron: P&O Actueel

03 / 2008 zeven tips om ouderen te binden en te boeien

03 / 2008 zeven tips om ouderen te binden en te boeien


Maar tien procent van de Nederlandse werkgevers houdt zich serieus bezig met behoud van oudere werknemers en slechts acht procent heeft beleid om oudere werknemers te werven. Dit ondanks het dreigende tekort aan talent, vooral ook op sleutelposities.

Het nieuwste Manpower Witboek, 'HR-strategieën voor de oudere werknemer' breekt een lans voor leeftijdsbewust personeelsbeleid en geeft concrete tips aan werkgevers om daarmee aan de slag te gaan.

Onbekend
Hans Leentjes, algemeen directeur Manpower, licht toe: "Werkgevers zijn om twee redenen nauwelijks actief in het binden en boeien van oudere werknemers: zij zien (nog) niet genoeg in hoe belangrijk arbeidsparticipatie van ouderen is voor een gezonde economie in de toekomst én ze weten onvoldoende hoe ze doeltreffende maatregelen kunnen nemen. Uit ons onderzoek is gebleken dat een groeiend deel van de oudere werkenden best bereid en in staat is om langer te werken, als ze daartoe ook worden aangemoedigd,"

Manpower Senior
Per 1 januari 2008 bundelt Manpower alle kennis over en ervaring met oudere werknemers in een nieuwe business unit: Manpower Senior. Daarmee is Manpower de eerste van de grote Nederlandse HR-dienstverleners die de daad bij het woord voegt. Manpower Senior gaat werken voor werknemers en werkgevers, met bemiddeling, advies en onderzoek. Joyce Oomen, Business Manager van Manpower Senior: "De balans tussen nut en noodzaak om langer te werken is voor iedereen anders. Manpower Senior begeleidt 55-plussers bij een positieve keuze voor werk dat bij hun persoonlijke levensfase past. Werkgevers adviseren we over de inzet of het behoud van oudere werknemers. Bij onze opdrachtgevers stimuleren we leeftijdsbewust personeelsbeleid als investering in een succesvolle toekomst."

Slimme werkgevers
De beste manier om oudere werknemers aan te spreken is er simpelweg voor te zorgen dat de organisatie die banen biedt die ouderen willen. Een passende functie-inhoud, parttime werken en flexibiliteit worden door veel ouderen als belangrijk ervaren. Daarnaast is het zaak hun betrokkenheid te waarborgen, door hen te blijven behandelen als gewaardeerde teamleden. Maar het afremmen van de uittocht is niet genoeg. Ook het herkennen van veelbelovende werknemers als potentiële opvolgers en het realiseren van effectieve kennisoverdracht wordt cruciaal voor goed personeelsbeheer.

Zeven tips om de strijd om talent niet te verliezen:

1. Maak een kritische analyse van de demografische opbouw en toekomst van het personeelsbestand.
2. Houd de vaardigheden van alle, ook de oudere, medewerkers op peil door levenslang leren.
3. Houd oudere werknemers betrokken door ze met respect te bejegenen en te behandelen als volwaardig lid van het team.
4.Geef open en eerlijke feedback over verwachtingen en prestaties. Met het 'sparen' van de oudere werknemer bewijs je hem een slechte dienst.
5. De positieve prikkel van mogelijke loopbaanontwikkeling en promotie werkt ook bij oudere werknemers.
6. Help oudere werknemers met de planning van de tweede helft van hun leven.
7. Een goede werk-priv�-balans is voor oudere werknemers minstens zo belangrijk als voor werkende ouders

Bron: Managers online

02 / 2008 wetvoorstel verplichtte ziektemelding naar Tweede Kamer

02 / 2008 wetvoorstel verplichtte ziektemelding naar Tweede Kamer


Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt wettelijke maatregelen om de administratieve lasten bij het ziekmelden van werknemers te verminderen. Werkgevers hoeven straks minder vaak een werknemer ziek te melden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Donner heeft hiervoor het wetsvoorstel verbetering ziekmeldingsproces naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet zal naar verwachting op 1 juli 2008 in werking treden.

Werkgevers hoeven hun zieke werknemer straks pas in de 42e week ziek te melden bij het UWV; nu moet dat al in de 13e week. Dit bespaart werkgevers tijd en geld. Ook heeft het UWV straks minder uitvoeringskosten. Verder vervalt de wettelijke melding dat de werknemer weer beter is (de hersteldmelding). Dit is mogelijk omdat het nieuwe tijdstip van ziekmelden beter aansluit op de voorlichting van het UWV over het weer aan de slag helpen van werknemers (re-integratie). Het UWV stuurt de werkgever en werknemer nu in de 42e week een brief als de werknemer niet beter is gemeld. In de nieuwe situatie wordt de brief in de 44e week gestuurd. Die brief wijst werkgevers en werknemers op hun verplichtingen voor re-integratie. In de huidige situatie wordt de brief vaak onnodig verzonden. Werkgevers melden hun werknemers namelijk vaak wel ziek in de 13e week, maar vervolgens niet meer beter.

Het wetsvoorstel regelt ook dat werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden bij het UWV straks een boete kunnen krijgen van maximaal 455 euro per werknemer. Nu is dat anders geregeld. De huidige verplichte loondoorbetaling voor werkgevers na twee jaar ziekte wordt verlengd voor de periode dat de werkgever te laat was met ziekmelden.

Verder vereenvoudigt Donner de zogenoemde WIA-kennisgeving. Het UWV stuurt deze kennisgeving in de 20e ziektemaand aan werknemers om hen te wijzen op de mogelijkheid een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te vragen.
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

02 / 2008 oudere werknemer goed voor imago

02 / 2008 oudere werknemer goed voor imago


Ouderen komen geloofwaardig over en stralen ervaring uit; zij zijn daardoor gunstig voor het imago en de kwaliteit van de organisatie. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Ditmeijers naar de mening die werkgevers hebben over oudere werknemers.

Door gunstige eigenschappen als betrouwbaarheid, ervaring, loyaliteit en motivatie hebben ouderen voor organisaties toegevoegde waarde. Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van uitzendorganisatie Outstanding, blijkt ook dat werken met ouderen een gunstige invloed heeft op het beeld dat werkgevers van hen hebben.
In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd vinden werkgevers volgens de onderzoekers niet dat ouderen langer ziek of duurder zijn. De ondervraagde werkgevers oordelen dat oudere werknemers vooral intrinsiek gemotiveerd zijn. Ze hechten waarde aan betrokkenheid, sociale contacten, waardering en zingeving.
Ondanks deze resultaten is er weinig gericht beleid om ouderen te werven. Ook is er nauwelijks sprake van levensfasespecifiek personeelsbeleid, waarbij organisaties rekening houden met specifieke omstandigheden, wensen en behoeften, bijvoorbeeld voor de gezondheid, flexibele werktijden en mogelijkheden om na het 65ste levensjaar te kunnen doorwerken.
Bron: GIDS Online

02 / 2008 ouderen hebben bedrijven heel wat te bieden

02 / 2008 ouderen hebben bedrijven heel wat te bieden


Werkgevers zijn positief over de kwaliteit en het inzetten van ouderen in het arbeidsproces. Dat is de belangrijkste conclusie uit de ‘Motivatiestudie onder werkgevers naar de attitude ten opzichte van oudere werknemers’.

De studie werd uitgevoerd door door Ditmeijers’ Research in opdracht van Oudstanding. Door gunstige eigenschappen als betrouwbaarheid, ervaring, loyaliteit en motivatie zijn ouderen voor organisaties van toegevoegde waarde en geschikt voor uitzend- en oproepwerkzaamheden. Uit het onderzoek blijkt ook dat het werken met ouderen een gunstige invloed heeft op het beeld dat werkgevers ten opzichte van deze groep hebben. Het in dienst hebben van ouderen is weer gunstig voor het imago en de kwaliteit van de organisatie, omdat de ouderen ervaring uitstralen en geloofwaardig overkomen. Bovendien zijn de werkgevers niet van mening dat ouderen langer ziek of duurder zouden zijn. Van de ondervraagde werkgevers adviseert dan ook 98 procent andere bedrijven om oudere werknemers in te zetten.

Onderbenut
De ondervraagde werkgevers oordelen dat oudere werknemers vooral intrinsiek gemotiveerd zijn. Ze hechten veel waarde aan betrokkenheid, sociale contacten, waardering en zingeving. Minder worden ze gedreven door extrinsieke motieven als beloning en carrière. De leeftijdscategorie 45-65 wordt volgens de werkgevers op een hoger functieniveau ingezet dan de leeftijdscategorie 65+. In het algemeen worden senioren op een (te) laag niveau ingezet, waardoor ze onderbenut worden.

Weinig beleid
Hoewel de ondervraagde werkgevers dus positief zijn over de meerwaarde van ouderen op de arbeidsmarkt en er nauwelijks barrières blijken te zijn om ouderen in te zetten, is er nog maar weinig gericht beleid ontwikkeld om deze groep te werven. Ook is er nog nauwelijks sprake van levensfasespecifiek personeelsbeleid, waarbij organisaties rekening houden met specifieke omstandigheden, wensen en behoeften, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, flexibele werktijden en mogelijkheden om na het 65ste levensjaar te kunnen doorwerken.

Attitudeverandering
De resultaten van het onderzoek komen in grote lijnen overeen met de ervaringen van uitzendbureau Oudstanding in de afgelopen tien jaar. Ouderen leveren door hun betrouwbaarheid, ervaring en hoge motivatie een bijdrage aan de moraal, productiviteit en stabiliteit van een organisatie. Ze zijn flexibel inzetbaar en kunnen zelfstandig werken. Ook ervaart Oudstanding een attitudeverandering ten opzichte van ouderen op de werkvloer zelf. Werkgevers - met name in de zakelijke dienstverlening - zoeken dan ook steeds bewuster naar ervaren kandidaten. Specifiek gunstige eigenschappen van ouderen die volgens Oudstanding ook van toegevoegde waarde zijn, zijn goede contactuele vaardigheden, natuurlijk overwicht, overzicht, relativeringsvermogen en rust.

Bron: Managers online

01 / 2008 dagelijkse hinder door beroepskeuze

01 / 2008 dagelijkse hinder door beroepskeuze


Het voorkomen van een verkeerde beroepskeuze zou meer prioriteit moeten krijgen van opleidingsinstituten. Naast het ongelukkig zijn in het beroep dat men uitoefent, ondervinden veel mensen psychische en financiële gevolgen, zo blijkt uit onderzoek van www.123studie.nl onder 2500 personen. Overspannenheid, voortdurende onrust, gebrek aan zelfvertrouwen en werken onder het niveau worden gezien als directe gevolgen van een verkeerde studie of beroepskeuze. 10% van de ondervraagden is hierdoor zelfs in het privéleven ongelukkig.

Veel mensen zijn ongelukkig in hun beroep en ondervinden daar dagelijks hinder van, aldus de onderzoekers. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 70% van de ondervraagden het onderwijs hiervoor verantwoordelijk houdt. Scholen schieten tekort met het geven van goede voorlichting en het communiceren met studenten, concluderen de onderzoekers.

Zoeken naar informatie over opleidingen ter voorbereiding op de studie- en beroepskeuze gebeurt in 56% van de gevallen op het internet. Slechts één op de drie vraagt de school om advies. Veel mensen steken daarom de hand in eigen boezem, door aan te geven dat zij meer initiatief hadden moeten tonen voor het inwinnen van informatie over vervolgopleidingen.

Het bedrijfsleven kan problemen wegnemen door meer mensen om te scholen. Volgens de respondenten werkt slechts 12% van het aantal werkgevers mee aan omscholing. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de helft van alle werkgevers nooit controleert of een werknemer over de juiste diploma's beschikt.

Bron: Het Financieele Dagblad

01 / 2008 werkgever draait op voor blessures personeel

01 / 2008 werkgever draait op voor blessures personeel


Sportblessures van werknemers kosten werkgevers jaarlijks behoorlijk veel geld. Stichting Consument en Veiligheid en de alarm- en hulpcentrales concluderen op basis van cijfers dat vooral wintersport bedrijven veel geld kost.

Skiën is volgens de onderzoekers een van de meest blessuregevoelige sporten. Van de duizend skiërs raken er 10,1 geblesseerd. Bij zaalvoetbal ligt dit aantal op 6,3 per duizend. Cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau wijzen uit dat werknemers met een sportblessure gemiddeld twaalf kalenderdagen uit de roulatie zijn.

Werkgevers die de blessuregevoeligheid van hun personeel willen verminderen, kunnen doorverwijzen naar website Voorkomblessures.nl. Op deze site kunnen werknemers voor diverse sporten - onder meer hardlopen, tennis, skiën en voetbal - een test doen, waarna persoonlijk advies volgt om de kans op blessures te verminderen. De site biedt ook informatie over wat sporters kunnen doen om blessures te voorkomen.

Bron: P&O Actueel

01 / 2008 werknemer met overgewicht heeft het steeds zwaarder

01 / 2008 werknemer met overgewicht heeft het steeds zwaarder


Ze worden ervan beschuldigd vaker vrij te nemen en de kosten van de gezondheidszorg te verhogen. Ook wordt hen verweten dat ze te traag zijn. Niet zo gek dat Amerikanen met overgewicht zich niet zo lekker voelen tegenwoordig.

Dikke Amerikanen blijken bovendien minder productief dan hun slanke collega’s. Dergelijke wetenschappelijke conclusies leiden ertoe dat mensen die teveel eten en te weinig bewegen langzaam maar zeker de paria’s van de werkvloer worden. Uit onderzoek van de University of Cincinnati blijkt dat werknemers met ernstig overgewicht de onderneming tot 500 dollar per persoon extra kunnen kosten. Zij ervaren immers de meeste gezondheidsgerelateerde beperkingen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Ze hebben met name meer tijd nodig om hun werk af te maken en zijn minder goed in staat tot inspannende werkzaamheden, vanwege hun gewicht op zich of pijn ten gevolge van andere aandoeningen zoals artritis.

Hoge kosten
Deze resultaten zijn olie op het vuur van een steeds heftiger debat op de Amerikaanse werkvloeren over het groeiende gewicht van de gemiddelde werknemer, de invloed daarvan op het bedrijfsleven, individuen en de economie in het algemeen en de discriminatie waarmee steeds meer dikke Amerikanen in hun ogen te maken krijgen.
Uit onderzoek van de Duke University vorig jaar bleek bijvoorbeeld dat mensen met overgewicht vaker gewond raken op het werk en zich vaker ziekmelden. Onderzoek van PricewaterhouseCoopers' Health Research Institute en het World Economic Forum wees op de groeiende kosten voor ondernemingen ten gevolge van chronische ziektes, waarvan velen verband houden met overgewicht en overvloedige levensstijlen. En exact een jaar geleden concludeerde het National Bureau of Economic Research dat de trend om dikke werknemers minder salaris te betalen alleen maar toeneemt.

Gewichtsverlies
Beleid gericht op de aanpak van overgewicht kan de kosten ten gevolge van verminderde productiviteit helpen beperken, stelt onderzoeksleider dr. Donna Gates. “Uit ander onderzoek blijkt dat gewichtsverlies van tien procent al aanzienlijke voordelen op kan leveren, zowel gezondheidtechnisch als economisch. Zelfs weinig gewichtsverlies kan dus al honderden dollars per jaar per werknemer opleveren en is derhalve de moeite van het investeren waard.”

Bron: Managers online

01 / 2008 geen RSI, maar hoogsensitief

01 / 2008 geen RSI, maar hoogsensitief


Nu bijna niemand meer weet wat RSI-klachten ook alweer zijn, is er weer ruimte voor een nieuwe kantoorziekte: hoogsensitiviteit, oftewel overgevoeligheid.

Mensen die zichzelf hoogsensitief noemen, ervaren vaak problemen op het werk. Bijvoorbeeld omdat ze eerder last hebben van spanningen of omdat ze snel 'overgeprikkeld' raken, bijvoorbeeld door teveel of te drukke collega's.

Enkele kenmerken
Volgens de Amerikaanse psychotherapeute Eline Aron is maar liefst vijftien tot twintig procent van de mensen hoogsensitief. Ook in Nederland dringt het fenomeen nu door. De site Hooggevoelig.nl komt maar liefst tot twintig kenmerken van ‘High Sensitive Persons’(HSP’s), waaronder: ‘voelen stemmingen van anderen goed aan’, ‘ervaren, reflecteren en voelen diep en intensief’, ‘functioneren het beste in hun eigen tempo’, ‘vinden het prettig en hebben het nodig om tijd alleen door te brengen’ en ‘hebben relatief meer last van spanning, stress en fysieke klachten zoals hoofdpijn, maag/darmklachten en huidirritaties en allergieën’.

Modeziekte
Het heeft er alle schijn van dat hooggevoeligheid kan worden bijgeschreven in het rijtje van modeziekten zoals Sick Building Syndroom, bekkeninstabiliteit, whiplash en RSI. Dat vindt ook psycholoog Bram Bakker. In NRC Handelsblad zegt hij: "Iemand die zichzelf nu hoogsensitief vindt, had bij wijze van spreken tien jaar geleden een whiplash en, als het een vrouw is, vijf jaar geleden bekkeninstabiliteit. Nu is dat allemaal weer uit."
Bron: Managers online

01 / 2008 longkanker ook een risico bij niet rokers

01 / 2008 longkanker ook een risico bij niet rokers


Dat het roken bij u op de werkplek verleden tijd is, wil dit niet per definitie zeggen dat werknemers enkel nog frisse lucht inademen. Longkanker wordt namelijk steeds vaker geconstateerd bij niet-rokers, zo heeft longarts Nico van Zandwijk van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis gemeld.

Hoewel het gebruik van tabak nog altijd hoofdoorzaak nummer één is bij het krijgen van longkanker, is er een groeiend aantal longkankerpatiënten dat niet rookt. Volgens Van Zandwijk is een slechte kwaliteit van de lucht hieraan debet. Met name in de Randstad en in Limburg is volgens hem het verband tussen niet-rokers en longkanker enerzijds en een hoge luchtvervuiling anderzijds opvallend. Aangezien werknemers een groot deel van hun tijd doorbrengen op de werkplek, is het van groot belang dat de luchtkwaliteit daar goed is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voldoende ventilatie in de buurt van bijvoorbeeld printers. Daarnaast is intensieve blootstelling aan bepaalde chemische stoffen uit den boze vanwege het risico op longkanker. Vooral blootstelling aan asbest, gechloreerde koolwaterstoffen, arseen, nikkel, cadmium en chroom is erg gevaarlijk voor werknemers.
Bron: Arbo Rendement

01 / 2008 veiligheid zaak van de managers

01 / 2008 veiligheid zaak van de managers


Prent de volgende drie woorden goed in uw hoofd. U. Bent. Verantwoordelijk. Ook voor ongevallen die op de werkvloer plaatsvinden. Dat weet u maar al te goed. Toch?

Managers die graag voor hun verantwoordelijkheden weglopen moeten vooral niet verder lezen, want voor hen kan dit artikel confronterend zijn. Uit onderzoek onder het vaste MT-panel blijkt namelijk dat bijna één op de drie respondenten vindt dat de manager niet verantwoordelijk is voor veiligheid op de werkvloer. "Kwalijk" en "ernstig", aldus directeur van de Arbeidsinspectie Jaap Uijlenbroek. "Ik schrik van die houding", zegt John Roth, letselschadeadvocaat bij SAP Advocaten. Werkgeversorganisatie VNO-NCW reageert defensief: "Wij herkennen ons niet in dit beeld."

Toch komt er wel degelijk een nonchalante houding van managers uit het onderzoek naar voren. Veiligheid blijkt belangrijk voor leidinggevenden en de regels worden - uiteraard - netjes opgevolgd, maar als het er op aankomt blijkt meer dan één op de vier managers niet te weten wat de bedrijfsprocedure is rond veiligheid op de werkvloer. Meer dan driekwart van de managers vindt dat ze voldoende tijd besteden aan het onderwerp, maar ongeveer eenzelfde percentage zegt na een ongeval niet het gevoel te hebben dat ze meer hadden kunnen doen ter preventie. Wie dan wel de schuldige is? Veel respondenten wijzen, direct dan wel indirect, naar werknemers. Zij moeten beter opletten, beter de regels naleven, beter nadenken, voorzichtiger zijn en hun gezond verstand gebruiken.

Een logische reactie, want een manager kan niet alles in de gaten houden. Maar uiteindelijk is een leidinggevende altijd verantwoordelijk. "Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid", aldus Roth. "Maar dat komt nauwelijks voor." Dus moet een manager de werkvloer in de gaten houden, bewustzijn creëren, regels naleven en diezelfde regels controleren. Toch maar eens vragen aan VNO-NCW, hoe zij er over denken. Het antwoord blijft hetzelfde: "Nee, wij herkennen ons niet in dit beeld." Begrijpelijk, aldus Uijlenbroek. "Vanuit hun perspectief kan ik me dat voorstellen. Maar wij herkennen dit beeld wel. Managers zijn zich onvoldoende bewust van hun verantwoordelijkheid."
Bron: Management Team

Downloads

Arbo-balans 2006

Arbo-balans 2005

Arbo-balans 2004

Arbo-balans 2003

Arbo-balans 2002