PreAct BV

Postbus 41
5900 AA Venlo
Telefoon 077- 3201760
Mobiel 06 – 21981547
E-mail

Disclaimer

Op de website van PreAct zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Toegang tot en gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de website besteden is het mogelijk dat de gepresenteerde informatie, producten en/of diensten op de website onvolledig, onjuist of niet actueel zijn. Wij kunnen u ten aanzien hiervan geen garanties geven. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen als gevolg van menselijke vergissingen en/of technische storingen voorkomen. PreAct aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de websites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en/of de informatie te kunnen raadplegen.

De informatie op de website wordt door ons periodiek aangevuld en gewijzigd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Veel informatie op deze website heeft een algemeen karakter en het kan zijn dat de op deze website geboden informatie niet toepasbaar is op individuele situaties. Ook is een deel van de gepresenteerde informatie nauw gerelateerd aan wet- en regelgeving, welke aan verandering onderhevig kan zijn. De geboden informatie is nadrukkelijk niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. PreAct aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de daarin opgenomen informatie en de inhoud van de websites waarnaar wordt doorverwezen.

Copyright Webdesign: PreAct B.V.